Bukhari 52:260
Bukhari 83:37
Bukhari 84:57
Bukhari 89:271
Bukhari 84:58
Bukhari 84:64,65
Bukhari 11:626